Selecteer apparaat
Kies uw apparaat
en selecteer bijpassende producten
×
Mijn apparaten

Geen opgeslagen apparaten

We zullen uw doorzochte apparaten automatisch opslaan, terwijl u tijd bespaart en PROMODIES op maat ontvangt.

Ga naar: mijn apparaten
Geselecteerde apparaat:

Geselecteerde apparaat:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ACTIE “Kortingscode - nieuwsbrief” 

op www.batteryempire.nl

§ 1 DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte zinnen en begrippen betekenen:  

 1. Organisator - CSG Spółka Akcyjna (CSG naamloze vennootschap) met statutaire zetel in Kraków, ulica Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Register van Rechtbanken dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank voor Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Economische Afdeling van het Nationale Register van Rechtbanken, onder KRS nr.: 0000714229, BTW nummer (NIP): 6793163992, KvK nummer (REGON): 369293269, BDO: 000011314, maatschappelijk kapitaal: PLN 350.000,00, volledig ingelegd. Correspondentieadres: ulica Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, e-mailadres: conta[email protected]

 2. Winkel/shop - online winkel op www.batteryempire.nl.;

 3. Producten - elektronische apparatuur en consumentenelektronica, met name onder de merknaam Green Cell, die in de Shop te koop worden aangeboden;

 4. Actie - georganiseerd door de Organisator in de Winkel, bestaande uit het toekennen aan de Deelnemer aan de Actie van een kortingscode ter waarde van 10% op de reguliere Bruto Verkoopprijs van de Producten in het huidige aanbod van de Winkel gedurende de Actieperiode;  

 5. Actieperiode - de periode gedurende dewelke een deelnemer kan deelnemen aan de Actie;

 6. Klant - een natuurlijk persoon, die een consument is, die deelneemt aan de Actie; wanneer hij voldoet aan de voorwaarden van de Actie, wordt de Klant een Deelnemer aan de Actie;

 7. Algemene Voorwaarden - deze Algemene Voorwaarden waarin de regels voor de uitvoering van de Actie worden uiteengezet, in het bijzonder de regels voor de Klant om een korting te ontvangen.

 

§ 2. DE ACTIEVOORWAARDEN

 1. De actie is geldig tot nader order. 

 2. De deelnemer aan de Actie mag de korting gebruiken op de voorwaarden die in deze Actievoorwaarden en zijn opgenomen binnen 1 jaar na ontvangst.

 3. De Actie richt zich tot personen die zich hebben ingeschreven voor de Nieuwsbriefdienst van de Organisator en daartoe hun e-mailadres hebben verstrekt, en er aldus mee hebben ingestemd om commerciële informatie betreffende nieuwe producten, actuele aanbiedingen en speciale evenementen op het verstrekte e-mailadres te ontvangen. 

 4. Wanneer de Klant klikt op de van de Organisator ontvangen bevestigingslink voor aanmelding voor de Nieuwsbrief, stuurt de Organisator de Klant automatisch een e-mail met de kortingscode.

 5. Deelname aan de actie is vrijwillig en gratis.

 6. De actie geldt alleen voor aankopen in de winkel tijdens de actieperiode.

 7. De actie geldt niet voor:

  1. Afgeprijsde Producten (d.w.z. Producten waarvan de prijs door de Organisator is verlaagd),

  2. Producten waarvan de prijs reeds is gedekt door vouchers, waardebonnen, promoties, kortingen, rabatten of andere speciale prijs- of productaanbiedingen,

  3. Producten uitgesloten van de Actie, waarvan een lijst te vinden is in Bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, beschikbaar op:  https://batteryempire.nl/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion

 8. Om aan de actie deel te nemen, moet de klant de volgende stappen ondernemen      :

 1. ermee in te stemmen commerciële informatie, waaronder de Nieuwsbrief, per e-mail te ontvangen,

 2. kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze te aanvaarden,

 3. het doen van een aankoop van Producten die deel uitmaken van de Actie gedurende de Actieperiode, 

 4. alvorens een bestelling te plaatsen - door de kortingscode die de Deelnemer aan de Actie van de Organisator heeft ontvangen, in te voeren in de rubriek "Winkelmandje" en op de knop "Toepassen" te klikken. 

 1. De korting wordt zo toegekend dat de normale prijs voor het Product of de Producten die door de Deelnemer aan de Actie in de Winkel worden gekocht, wordt verminderd met het bedrag van de kortingscode, d.w.z. met 10% berekend op de volledige, normale prijs van het Product of de Producten. De kortingscode vermindert de eventuele leveringskosten niet; deze zijn volledig ten laste van de deelnemer aan de actie.

 2. Tijdens de Actieperiode kan de Deelnemer aan de Actie de kortingscode slechts één keer gebruiken. 

 3. De door de Organisator in het kader van de Actie toegekende kortingscode is niet inwisselbaar in geld of tegen enig ander betaalmiddel en is niet overdraagbaar.

 

§ 3. TERUGZENDING EN OMRUILING VAN PRODUCTEN

 1. Producten die door de Klant worden aangekocht in het kader van de Actie kunnen worden teruggezonden of geruild onder de voorwaarden van de Winkel. 

 2. In geval van teruggave door een Deelnemer aan de Actie van een in het kader van de Actie aangekocht Product, zal de Organisator de werkelijk voor het Product betaalde prijs terugbetalen (d.w.z. de prijs verminderd met de waarde van de Korting). 

 3. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan of beperken het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot een garantie of waarborg of andere algemeen toepasselijke wetgeving.

 

§ 4 KLACHTEN 

 1. Alle eventuele klachten met betrekking tot het verloop van de Actie kunnen door de Deelnemer aan de Actie worden ingediend binnen 30 dagen na aankoop van de Producten of na een poging tot aankoop van het Product.  

 2. De klacht moet schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, worden gericht aan de Organisator, op het adres of e-mailadres van de Organisator zoals vermeld in §1 van de Algemene Voorwaarden, met de vermelding "Kortingscode - Nieuwsbrief".

 3. De klacht moet de naam en het postadres van de klant bevatten, alsmede een beschrijving van de omstandigheden die aanleiding geven tot de klacht.   

 4. De Organisator neemt de klacht binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling. De Klant zal per aangetekende brief op de hoogte worden gebracht van het resultaat van de klacht, die naar het door de Klant in de klacht vermelde correspondentieadres of e-mailadres wordt gestuurd.  

 

§ 5. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. De beheerder van uw persoonsgegevens is CSG S.A. (Vennootschap) met statutaire zetel in (30-509) Krakau, ul. Kalwaryjska 33.

 2. De Beheerder kan over elke aangelegenheid betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens worden gecontacteerd, per e-mail op [email protected]

 3. Door deel te nemen aan de Actie stemt de Klant in met de verwerking van de door hem in verband met zijn deelname aan de Actie verstrekte persoonsgegevens door de Organisator. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar als u dit niet doet, kunt u niet deelnemen aan de Actie.

 4. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

  1. om deelname aan de Actie mogelijk te maken, tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor vorderingen van de Klant in verband met deelname aan de Actie en, in het geval dat de Klant aanvullende optionele toestemming heeft gegeven, ook voor marketingdoeleinden totdat deze toestemming wordt ingetrokken - op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (Verordening 2016/679),

  2. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Vennootschap op grond van algemeen toepasselijke wetgeving - de rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder c), van Verordening 2016/679,

  3. voor analytische en statistische doeleinden - de rechtsgrondslag voor de verwerking is het legitieme belang van de onderneming (artikel 6, lid 1, onder f), van Verordening 2016/679). Het legitieme belang van de Vennootschap bestaat erin de prestaties van haar bedrijfsactiviteiten te analyseren,

  4. om het legitieme belang van de Vennootschap na te streven bij het eventueel instellen of nastreven van vorderingen of het verdedigen tegen vorderingen - de rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van Verordening 2016/679. 

 5. Uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan:

  1. leveranciers van IT-systemen en -diensten,

  2. entiteiten die de Vennootschap diensten verlenen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het met u gesloten contract, zoals klachtenbehandeling, boekhoudkundige diensten, facturering en contractfacturering, testen van de kwaliteit van de dienstverlening, incasso, juridische, analytische en marketingdiensten,

  3. postbedrijven en koeriers,

  4. banken en elektronische betalingsdienstaanbieders voor de verwerking van betalingen;

  5. aan instanties die op grond van wettelijke bepalingen het recht hebben uw gegevens te ontvangen.

 6. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van de Actie. De verwerkingstermijn van uw persoonsgegevens kan telkens worden verlengd met de verjaringstermijn van vorderingen, indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de Vennootschap om eventuele vorderingen geldend te maken of zich daartegen te verweren. Na deze periode worden de gegevens slechts verwerkt in de mate en voor de duur die door de wet, met inbegrip van boekhoudkundige voorschriften, worden voorgeschreven. Voor zover de gegevens worden verwerkt om marketinginhoud aan u te richten, worden zij verwerkt totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking. 

 7. Elke gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking ervan heeft plaatsgevonden. Voor bewijsdoeleinden verzoekt de Onderneming de intrekking van toestemmingen langs schriftelijke of elektronische weg.

 8. U hebt het recht: toegang tot de inhoud van uw gegevens en het recht te verzoeken om rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 9. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (ulica Stawki 2, Warschau), als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van Verordening 2016/679.

 10. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het toezenden van marketingcontent aan u. Voorts heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de in de punten 3c en 3d genoemde doeleinden, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Voor bewijsdoeleinden vraagt de Onderneming u om uw bezwaar schriftelijk of elektronisch in te dienen. 

 

§ 6. SLOTBEPALINGEN 

 1. De basis voor het verloop van de Actie zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wettelijke voorschriften. 

 2. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van de Actie te wijzigen in geval van een belangrijke reden zoals:

  1. Een wijziging van de wet die de voorwaarden en de organisatie van het verloop van de Actie regelt en die een invloed heeft op de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Organisator en de Deelnemers aan de Actie, 

  2. Wijziging van de wijze waarop de Actie wordt uitgevoerd om technische redenen of de invoering van nieuwe, wijziging, intrekking van bestaande functionaliteiten van de Nieuwsbriefdienst door de Organisator. 

 3. Indien de Algemene Voorwaarden van de Actie worden gewijzigd, zal de Organisator de Klanten op de hoogte brengen van de wijziging door de geconsolideerde tekst van de Algemene Voorwaarden van de Actie te publiceren in de Winkel. 

 4. De gewijzigde voorwaarden treden in werking veertien dagen nadat de geconsolideerde tekst van de voorwaarden beschikbaar is gesteld. De verordeningen zoals zij van kracht waren op het tijdstip waarop de verordeningen werden gewijzigd, zijn van toepassing op de Kortingen die geldig blijven op het tijdstip waarop de verordeningen werden gewijzigd.

 5. Behalve wanneer een deelnemer aan de Actie of een Klant gebruik maakt van zijn recht om als consument een rechtsvordering in te stellen of een beroep te doen op het recht van het land waar de Klant woonachtig is, worden deze Voorwaarden beheerst door Pools recht en de deelnemer aan de Actie of de Klant stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Poolse rechtbanken om geschillen op te lossen.

 6. De Klant of de Deelnemer aan de Actie heeft het recht om een geschil voor te leggen aan het online geschillenbeslechtingsplatform van de EU op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 7. Het huishoudelijk reglement is beschikbaar in de Shop onder de link  en op het hoofdkantoor van de Organisator.

 8. Het Actiereglement treedt in werking op 15.08.2022.

 

 

Bijlage 1

Producten uitgesloten van de promotie:

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12

 


Deze website maakt gebruik van cookies en verzamelt niet automatisch informatie, behalve de gegevens in deze bestanden (zogenaamde "cookies").
OK